รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2559

รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม

31 มีนาคม 2559 วันสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา จังหวัดมหาสารศาม

1. สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

1. นายสมบัติ ชูมา                    สถาบันธรรมชาติพัฒนา
2. ร้อยตํารวจตรีวิชัย สุรยุทธ    ข้าราชการตํารวจเกษียณอายุราชการ
3. นสพ. ภัทรพล มณีอ่อน         กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
4. นายสมศักดิ์ เร่งเพียร           ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้

2. สาขาการสอนสิ่งแวดล้อม

1. รศ.ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รศ.ดร. วินัย วีระวัฒนานนท์   นายกสมาคมสิ่งแวดล้อมศึกษาแห่งประเทศไทย
3. ศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว          คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผศ.ดร. อดิศักดิ์ สิงห์สีโว       คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3. สาขาส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. ดร. ตรีรัช ภูคชสารศีล        ผู้อํานวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายวีรวัฒน์ ปภัสสโร         ผอ.สํานักส่งเสริมการมีส่วนของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3. ดร. ยิ่งยศ อุดรพิมพ์           ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
4. นายบรรพต อมราภิบาล    ผอ.กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. สาขาการสื่อสารสิ่งแวดล้อม

1. รศ.ดร. บุญยงค์ เกศเทศ           ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. รศ.ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ผศ.ดร. ชัยธัช จันทร์สมุด          คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4. ดร. วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. สาขาจัดการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม

1. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

6. สาขาศิลปินเพื่อสิ่งแวดล้อม

1. นายสุรชัย จันทิมาธร               หงาคาราวาน
2. นายตะวันฉาย หงษ์วิลัย           ศิลปินอิสระ
3. นายไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์      ศิลปินอิสระ
4. นายปริพนธ์ วัฒนจํา                ศิลปินอิสระ