รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560

ผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2560

          มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม 5 สาขา จํานวน 12 คน บัดนี้ได้ผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเชิญรับรางวัลจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. นายวิเชียร บัวอุไร               ประธานเครือข่ายป่าชุมชนเขาหินเหล็กไฟจังหวัดอุทัยธานี

2. นายสิริศักดิ์ สะดวก             ศูนย์พิทักษ์ลุ่มน้ําชีตอนล่าง จังหวัดร้อยเอ็ด

3. นายพีระศักดิ์ ปักษาสวย      ชุดปฏิบัติการพิเศษภาคเหนือที่ กําแพงเพชร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

สาขาการสอนสิ่งแวดล้อม

4. รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

5. ผศ.ดร.ไพบูลย์ ลิ้มมณี          คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

6. นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร         ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

7. นายดํารงศักดิ์ จันทร์วิไล    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

8. นายดนุชา สินธวานนท์       เลขาธิการสํานักงาน กปร.

สาขาศิลปินเพื่อสิ่งแวดล้อม

9. นายเจษฎาภรณ์ ผลดี         ศิลปินนักแสดงนักร้อง

10. นายร่มใจ สาวิกันย์          ศิลปินนักร้อง

สาขาสื่อสารสิ่งแวดล้อม

11. นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์     กวีซีไรต์

12. นายอาทิตย์ บํารุงเอื้อ       ศูนย์รวมใจทางไท ทางธรรม ทางพอเพียง จังหวัดกาฬสินธุ์