รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2561

ผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2561

          มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม สาขา จํานวน ๑๕ คน บัดนี้ได้ผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเชิญรับรางวัลจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. นายเธียรวิชญ์ มูสิกะวงศ์    สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 นครสวรรค์

2. นางสาววีรยา โอชะกุล       สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์

3. นายปัญญา บุตะกะ            สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 ขอนแก่น

สาขาการสอนสิ่งแวดล้อม

4. ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก     มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5. ผศ.ดร.เสรี วรพงษ์                มหาวิทยาลัยมหิดล

6. รศ.ดร.ภัคพงศ์ ปวงสุข          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

7. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. นายวัฒน์ ทาบึงกาฬ              กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

9. รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

10. Dr Anoulom TOUNALOME       HuaySon – HuaSua Agricultural Development and Service Centre Project, P.D.R. Laos

สาขาศิลปินเพื่อสิ่งแวดล้อม

11. นายบรรจง บุรินประโคน              นักเขียน/นักกวี

12. นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง            นักเขียน

สาขาการสื่อสารสิ่งแวดล้อม

13. รายการทุ่งแสงตะวัน

14. สมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ (สอพ.)

15. ศูนย์พันพรรณ ศูนย์การเรียนรู้พึ่งพาตนเองและศูนย์เมล็ดพันธุ์