การประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 2562 (NCES 2019)

งานประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 2562 (NCES 2019) จัดขึ้นในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2562 เป็นการจัดงานเป็นครั้งที่ 2 โดยในปี 2562 มีสถาบันด้านการศึกษาเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการกว่า 14 สถาบัน และมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานกว่า 141 เรื่อง โดยมีการนำเสนอทั้งในรูปบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ซึ่งจะนำผลงานวิชาการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารและแบบ Proceeding เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลวิชาการด้านวิทยาการสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป