การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำจิตอาสาสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2560 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับเกียรติให้นำทีมวิทยากรจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำจิตรอาสาสิ่งแวดล้อม” ณ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรพ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นำทีมโดย ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา อ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม และ พต.ท.ดร.เดช นิมิตร จัดกิจกรรมฝึกอบรม 2 วัน 1 คืน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกและได้สาระด้านการเป็นผู้จิตอาสาสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญเพื่อการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความเป็นผุ้นำ และมีจิตอาสาในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน