กิจกรรมค่ายผู้พิทักษ์ป่า สำหรับสิ่งแวดล้อมศึกษา

วันที่ 22 – 24 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานตำรวจภูธรอำเภอนาดูน และศูนย์ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมค่ายผู้พิทักษ์ป่าสำหรับสิ่งแวดล้อมศึกษาขึ้น ณ ศาลาปฏิบัติธรรมกองทุนพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 103 คน การจัดกิจกรรมประกอบด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านพิทักษ์ป่า การฝึกการต่อสู้มือเปล่าระยะประชิด ฝึกการใช้อาวุธ การดำรงชีพในป่า การลาดตระเวน การสำรวจ การเข้าจับกุมผู้กระทำความผิด โดยใช้รูปแบบการจำลองสถานการณ์จริงบนผืนป่าเนื้อที่กว่า 709 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานด้านการอนุรักษ์สืบไป