กิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักเรียนโรงเรียนบรบือ วันที่ 10 สิ่งหาคม 2561

เมื่อวันที่ 10 สิ่งหาคม 2561 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนบรบือ จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักเรียนโรงเรียนบรบือ ณ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา
บ้านศรีวิลัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมการเดินป่าสำรวจธรรมชาติแบบ Walk rally ซึ่งสร้างความสนุกสนานและสร้างความรู้และจิตสำนึกให้แก่คณะผู้เข้าร่วมได้เป็นอย่างดี