กิจกรรมฝึกอบรมการอนุรักษ์ป่าไม้ตามศาสตร์พระราชา (วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จัดกิจกรรมฝึกอบรมการอนุรักษ์ป่าไม้ตามศาสตร์พระราชา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกก่อพิทยาคม จำนวน 113 คน ณ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญที่การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนโคกหินลาด