กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “ครูสิ่งแวดล้อมศึกษาตามศาสตร์พระราชา”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 มูลนิธิสิ่งแวดลอมศึกษา ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “ครูสิ่งแวดล้อมศึกษาตามศาสตร์พระราชา” เพื่อพัฒนาครูสิ่งแวดล้อมศึกษา จัดขึ้น ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีกิจกรรมการสร้างองค์ความรู้ด้านการเป็นครูสิ่งแวดล้อม และกหารประยุกต์หลักการของศาสตร์พระราชา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการสอนต่างๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรมการศึกษาดูงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าด้วยธรรมะ ณ วัดป่าธรรมะอุทยาน กราบพระเสริมชะตาและสร้างเสริมกำลังใจ ณ บรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านกำพี้ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีคณะครูจากทั่วประเทศและคณะดำเนินโครงการร่วมเดิมทางกว่า 50 ชีวิต