กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน”

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน” ณ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560