กิจกรรมฝึกอบรม “การจัดการขยะแบบบูรณาการ”

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมฝึกอบรม “การจัดการขยะแบบบูรณาการ” ณ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2560 โดยจัดกิจกรรมรูปแบบสร้างการมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะทางความคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถาวร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก อย่างดียิ่ง