กิจกรรมฝึกอบรม “ผู้นำป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม”


เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม “ผู้นำป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม” ณ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยได้เชิญคณะผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และหน่วยงานในพื้นที่รอบป่าชุมชนโคกหินลาด เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียน เรื่อง ผู้นำป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนัก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานรอบป่าชุมชนโคกหินลาดเป็นอย่างดี