กิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ป่าชุมชน (ป่าโคกหินลาด)

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ สถาบันธรรมชาติพัฒนา จัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ป่าชุมชน (ป่าโคกหินลาด) ณ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2560 โดยมีกิจกรรมการสำรวจและจัดทำแผนที่ การเอาตัวรอดในป่า ทักษะการเดินป่า และการใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ