กิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรม “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น”

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรม “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น” ณ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2560 โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดการมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง