ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา (ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา) เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา (ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา) เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ขอให้ท่านเจริญในตำแหน่งหน้าที่การงานในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่องสืบไป