ค่ายปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาภาคสนาม ณ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา พร้อมด้วยสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสมาคมศิษย์เก่าสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมกันเดินทางไปยังบ้านวังยาว ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ เพื่อจัดค่ายปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบเต็มรูปแบบ จัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้นำมาซึงการพัฒนา ปรับปรุง พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากชุมชน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านวังยาว ชุมชนบ้านวังชมภู ชุมชนบ้านเกษตรรุ่งเรื่อง และชุมชนบ้านบุ่งคล้า ในการให้นิสิตอยู่อาศัยและศึกษาเรียนรู้ ได้รับความอนุคราะห์จากคณะผู้นำชุมชน โรงเรียนบ้านวังยาว องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภถู และฝ่ายปกครองอำเภอพรเจริญ ที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล และได้เดินทางกลับในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลาในการทำกิจกรรม 12 วัน