ค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้จัดกิจกรรม
ค่ายฝึกอบรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นคณะวิทยากร ประกอบด้วยเนื้อหาสาระด้านสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชาจำนวน 30 หน่วยการเรียนรู้ มีนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสิ่แวดล้อมศึกษาเป็นผู้ร่วมฝึกอบรม จำนวน 48 คน โดยประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย และมุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติหรือการถ่ายทอดของนิสิตสิ่งแวดล้อมศึกษาในอยาคตต่อไป