ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (โรงเรียนกีฬาร้อยเอ็ด

วันที่ 19-20 กันยายน 2562 โรงเรียนกีฬาร้อยเอ็ด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) โดยทีมวิทยากรจากสถาบันวิจัยและฝึกอบรม มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเทคนิคการใช้เทคโนโลยีการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา การสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังอุดมการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีสืบไป