ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ร่วมกับ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทีมวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อทำงานในระดับโรงเรียนและชุมชนต่อไป