จัดประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 2561 (NCES 2018)


วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสิ่งแวดล้อมศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 2561 เพื่อเป็นความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้มีการนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาการสิ่งแวดล้อม ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนาวิทยาการสิ่งแวดล้อม การจัดนิทรรศการ และการนำเสนองานวิจัยทั้งรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์