รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2562

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ชมรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านหนองเข็งน้อย
  ตําบลกฤษณา อําเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย
ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

นายสันติ  ฤาไชย
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

นายทีฆาวุฒิ  ศรีบุรินทร์
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

สาขาการสอนสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ คุรุโคตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ บุญไชย
นักวิชาการอิสระ

สาขาการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายวิชาญ สุขสว่าง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายเกริก มีมุ่งกิจ
วนเกษตรเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
นายยศ เหล่าอัน
นักกิจกรรมอิสระ
นางภรภัทร พิมพา
สมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รายการข่าว 3 มิติ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3