ร่วมเป็นเจ้าภาพงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 The 6th International Conference on Integration of Scince and Technology of Sustainable Development, 6th ICIST 2017 ที่ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ตามที่สมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association Agricultural Technology,AATSEA) ได้จัดดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 The 6th International Conference on Integration of Scince and Technology of Sustainable Development, 6th ICIST 2017 at Hotel Supreme and Convention Plaza, Baguio ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 และมีมติเชิญมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพตามความแจ้งแล้วนั้น
บัดนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้อนุมัติร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ โดยติดต่อได้ที่www.ijat-aatsea.com