วิ่ง เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2019

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแเวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2019 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเสริมสร้าางจตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคม ชุมชน อย่างแพร่หลาย โดยภายในงาน มีกิจกรรมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เป็นระยะทาง 7.8 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางชุมชน อ่างเก็บน้ำ และป่าชุมชนโคกหินลาด พร้อมทั้งการแข่งขันวิ่งเก็บขยะตามไหล่ทางไปพร้อมๆกัน โดยได้รับความสนใจจากนิสิต อาจารย์ ประชาชน และชุมชนเป็นอย่างดี