หลักสูตรครูสิ่งแวดล้อมศึกษาตามศาสตร์พระราชา (คูปองครู) “Environmental Education Teacher on King Bhumibol’s Science”

คุณครูทุกสาย ทุกสาขา ทุกสังกัดพร้อมหรือยัง ?
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา พร้อมแล้ว 
ขอเชิญคุณครูทุกท่าน 
เข้าอบรมในหลักสูตร

รหัสหน่วย 
0993000325419

รหัสหลักสูตร 613182033 
ครูสิ่งแวดล้อมศึกษาตามศาสตร์พระราชา
“Environmental Education Teacher on King Bhumibol’s Science”

ท่านจะได้เรียนรู้ความเป็นครูสิ่งแวดล้อมศึกษาตามศาสตร์พระราชา ร่วมกันปกป้องและสร้างคุณค่าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน

อบรม มีทั้งหมด 4 รุ่น
รุ่นที่ 1 15-16-17 มิถุนายน 2561 จำนวน 50 คน
รุ่นที่ 2 20-21-22 กรกฎาคม 2561 จำนวน 50 คน
รุ่นที่ 3 24-25-26 สิงหาคม 2561 จำนวน 50 คน
รุ่นที่ 4 14-15-16 กันยายน 2561 จำนวน 50 คน

สถานที่อบรม สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยากรหลัก
1.ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา 
2.ผศ.ดร.ไพบูลย์ ลิ้มมณี 
ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา 
3.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา 
4.ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น
ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา 
5.พ.ต.ท.ดร.เดช นิมิตร
ปร.ด.สิ่งแวดล้อมศึกษา

ค่าอบรม 4,000 บาท
(ร่วมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง)

สนใจและต้องการร่วมกันเพื่อเป็นครูสิ่งแวดล้อมศึกษาตามศาสตร์พระราชา คุณครูทุกท่านเชิญมาอบรมกับเรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป