เชิญร่วมส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อม 2562 (NCES 2019)

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม), โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด, สมาคมศิษย์เก่าสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย

ได้จัดงานประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมขึ้น ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ http://www.found-ee.com/category/thai-ee-journal/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยเปิดรับผลงานวิชาการใน 4 กลุ่ม ดังนี้

บทความวิจัยกลุ่มที่ 1

1. ธรรมชาติศึกษา                        

            2. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม            

            3. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                           

            4. อนามัยสิ่งแวดล้อม                               

            5. ความหลากหลายทางชีวภาพ

            6. พลังงานทางเลือก

            7. ทรัพยากรธรรมชาติ

            8. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

            9. มลพิษสิ่งแวดล้อม

            10. ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม

            11. วนศาสตร์

            12. ปฐพีศาสตร์

            13. การจัดการภัยพิบัติ

            14. เคมีสิ่งแวดล้อม

            15. ธรณีวิทยา

บทความวิจัยกลุ่มที่ 2

            1. สิ่งแวดล้อมศึกษา

            2. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม           

            3. สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

            4. ปรัชญาสิ่งแวดล้อม       

            5. ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

            6. จริยธรรมสิ่งแวดล้อม

            7. การจัดการสิ่งแวดล้อม

            8. กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            9. จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม

            10. สิ่งแวดล้อมศิลปะและวัฒนธรรม

            11. นวัตกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

            12. สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์

บทความวิจัยกลุ่มที่ 3

            1. นิเวศวิทยา     

            2. นิเวศท่องเที่ยว                        

            3. นิเวศเกษตร

            4. นิเวศการเมือง 

            5. นิเวศวัฒนธรรม            

            6. นันทนาการสิ่งแวดล้อม              

            7. การสื่อสารสิ่งแวดล้อม   

            8. การสอนสิ่งแวดล้อม

            9. เศรษฐกิจพอเพียง

            10. การพัฒนาที่ยั่งยืน

            11. สุขภาพและสิ่งแวดล้อม