แต่งตั้ง นางสาวอาริยา วงษ์พิมพ์สร เป็นผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลาประมาณ 18.30 นาฬิกา ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้มอบสำเนาใบตราตั้งมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อแต่งตั้ง นางสาวอาริยา วงษ์พิมพ์สร เป็นผู้อำนวการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งกล่าวคำสัจจะวาจา ขอให้ยึดถือปรัชญาและอุดมการณ์ของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ดำเนินงานทางภาคเหนือให้ประสพความสำเร็จตลอดไป ทั้งนี้ ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ยังกล่าวต่อคณะทำงานของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มาร่วมงานว่า “การที่มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาขยายสาขาการทำงานไปยังจังหวัดหรืออำเภอต่างๆนั้น เป็นการขยายขอบเขตการทำงานที่ดี เพราะเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่กว้างขวางและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และเมื่อเครือข่ายมีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็จะสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้ดีและกว้างขวางขึ้นเท่านั้น”