โครงการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด

ป่าชุมชนโคกหินลาด เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาและผู้ที่สนใจ และเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนโดยรอบผืนป่าชุมชนโคกหินลาด โครงการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ฯ ที่จัดขึ้นเป็นการสร้างทัศนคติ เจตคติ และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคนที่อยู่รอบผืนป่า ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนโคกหินลาด ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนโคกหินลาด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา ประธานมูลนิะิสิ่งแวดล้อมศึกษา กล่าวว่า “การอนุรักษ์ผืนป่าแม้นว่าเราจะเฝ้าระวัง จะป้องกัน จะปลูก หรือจะรณรงค์อยา่งไรก้สูญเปล่า หากเราสร้างให้คนรักษ์ป่าไม่ได้” จึงเป็นที่ไปที่มาของการจัดโครงการท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกหินลาด โดยเป็นความร่วมมือของชุมชนรอบผืนป่า กับนิสิตและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการจัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีการจัดทำเส้นทางและออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวป่าชุมชนโคกหินลาด เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ต่อไป