โครงการปฎิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน. ปี 2562

4 มีนาคม 2562 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมรวมพลังวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวบ้านจากชุมชนรอบผืนป่าชุมชนโคกหินลาด และนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน โดยมีกิจกรรมบรรยายทำความเข้าใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาแนวเขตป่าชุมชน การใช้ประโยชน์ป่าชุมชน และกิจกรรมปลูกป่า