5 มิถุนายน 2560 วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมนิสิต ป.โท – ป.เอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณสวนป่าปลูก ของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาจำนวนกว่า 100 ต้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ต่อไป