มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาเสลภูมิ จัดกิจกรรรม“การปรับตัวต่อสภาวะการณ์โลกปัจจุบันตามแนวทางสิ่งแวดล้อมศึกษา”


29 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นาย ไตรรัตน์ ขุมหิรัญ ผู้อำนวยการ สนง.มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาเสลภูมิ ได้จัดกิจกรรมค่าย “การปรับตัวต่อสภาวะการณ์โลกปัจจุบันตามแนวทางสิ่งแวดล้อมศึกษา” โดยผู้ร่วมกิจกรรมคือ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โดยมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการปรับตัวอย่างไรให้มีความสุข และรักษาสภาพแวดล้อมอย่างสูงสุด พร้อมการจัดกิจกรรมสัมพันธ์และการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคณะนักศึกษาดังกล่าวด้วย