ร่วมนำนิสิตศึกษาดูงานการจัดการมวลชนสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน

8-9 มกราคม 2563 มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนิสิตชั้นปีที่4 วท.บ.สิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานการจัดการมวลชนสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมและสังคมชุมชน “บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัด อำเภอวานรนิวาส สกลนคร” และ “บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด (โรงงานหลวง) เต่างอย สกลนคร” เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโดยรอบโครการ เพื่่อสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้แก่นิสิต ให้สามารถนำไปเป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต