โครงการฝึกอบรมการวิจัยในมนุษย์

จบสมบูรณ์และ ยินดีด้วย กับการรับมอบเกียรติบัตรและได้เพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้เข้ารับการอบรมทุกคน อันได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัยเครือข่ายและนิสิตสาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา ในโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดย วิทยากร ศ.ดร.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ และ อาจารย์ ดร.พวงทอง อินใจ 14-15 ธันวาคม 2562 ห้อง 405 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในนามประธานการจัดฝึกอบรม รศ.ดร. Prayoon Wongchantra ประธานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ประธานหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ขอขอบคุณท่านวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านที่ได้เพิ่มพูนความรู้อันจะนำไปเป็นเครื่องมือในการวิจัยต่อไป
หมายเหตุ รูปบางส่วนอยู่อีกกล้อง

ด้วยความปรารถนาดี และชื่นชมยินดี ในโอกาสอันสำคัญนี้

ข่าวโดย : ผศ.ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม