ขอบเขตในการตีพิมพ์

วารสารวิทยาการสิ่งแวดล้อมไทย เป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่งานวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อม อันได้แก่

 1. ธรรมชาติศึกษา
 2. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 3. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 4. อนามัยสิ่งแวดล้อม
 5. ความหลากหลายทางชีวภาพ
 6. พลังงานทางเลือก ทรัพยากรธรรมชาติ
 7. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม
 8. ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 9. วนศาสตร์
 10. ปฐพีศาสตร์
 11. การจัดการภัยพิบัติ
 12. เคมีสิ่งแวดล้อม
 13. ธรณีวิทยา
 14. สิ่งแวดล้อมศึกษา
 15. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 16. สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 17. ปรัชญาสิ่งแวดล้อม
 18. ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 19. จริยธรรมสิ่งแวดล้อม
 20. การจัดการสิ่งแวดล้อม
 21. กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 22. จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
 23. สิ่งแวดล้อมศิลปะและวัฒนธรรม
 24. นวัตกรรมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 25. สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ นิเวศวิทยา
 26. นิเวศท่องเที่ยว
 27. นิเวศเกษตร
 28. นิเวศการเมือง
 29. นิเวศวัฒนธรรม
 30. นันทนาการสิ่งแวดล้อม
 31. การสื่อสารสิ่งแวดล้อม
 32. การสอนสิ่งแวดล้อม
 33. เศรษฐกิจพอเพียง
 34. การพัฒนาที่ยั่งยืน
 35. สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 36. วิทยาการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม