มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา สนับสนุนกิจกรรมภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ในฐานนะองค์กรเครือข่าย ได้ร่วมสนับสนุนค่ายภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา ประจำปี 2564 ซึ่งปีนี้ สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา ได้เลือกพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบล 94 หมู่บ้าน ทั่วทั้งอำเภอนาดูน ในวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา จากเดิมที่ลงพื้นที่ชุมชนเป็นรายชุมชน เพื่อขยายพื้นที่การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ของท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้กระบวนการวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา และงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ทำการสนับสนุนยานพาหนะ บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ และอปกรณ์ภาคสนามตลอดค่าย 15 วันที่ผ่านมา