ทีมมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ร่วมค่ายภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 4 ธันวาคม ทีมนักวิจัยและบุคลากรมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้ร่วมเข้าค่ายภาคสนามสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ร่วมกับนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 5 ชุมชน ค่ายจัดขึ้นเป็นเวลา 10 วัน โดยทุกกลุ่มได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อทำงานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม การพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน และกิจกรรมการมีส่วนร่วม ซึ่งเต็มไปด้วยบรรรยากาศแห่งความสุข ความสนุก และความห่วงใยจากชุมชน ก่อนจะลากลับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น