ทีมนักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

ทีมนักวิจัยมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา ได้รับมอบหมายจากประธานมูลนิธิฯ ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยมี มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้ดำเนินโครงการ ในระหว่างวันที่ 6-14 มกราคม 2566 โดยทีมนักวิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลการเพาะเห็ดฟางภาคอีสาน จำนวน 100 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และทีม 2 เก็บรวบรวมข้อมูลการเพาะเห็ด 3 อย่างภาคเหนือ จำนวน 63 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำข้ำมูลมาวิเคราะห์ต่อไป