รู้จักมูลนิธิ

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา

ประวัติการก่อตั้ง

         มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้มีคำสั่งให้รับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียนที่ 2/2556 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เผยแพร่ สื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสู่สังคม

2. เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. เพื่อเป็นตัวแทนมอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม

5. เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

6. เพื่อจัดการศึกษาและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

7. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคเอกชนและภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8. เพื่อจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมศึกษา

9. ไม่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สำนักงานที่ตั้ง

         สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่บ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 8 ถนนมหาสารคามวาปีปทุม บ้านศรีวิลัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000 E-mail: fee.sarakham@gmail.com โทร 081 – 6000180 และ 064 – 3132933       

         สำนักงานสาขา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 E-mail: fee.sarakham@gmail.com โทร 081 – 6000180 และ 064 – 3132933       

คณะกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา    ประธานมูลนิธิ

2. ว่าที่พันตรี ดร.มานิตย์  ซาชิโย                    รองประธานมูลนิธิ

3. ดร. ฐิติศักดิ์  เวชกามา                                เหรัญญิก

4. ผศ.ดร.ไพบูลย์  ลิ้มมณี                               กรรมการ

5. ดร.คมสันต์  ชุมอภัย                                   กรรมการ

6. ดร.วุฒิศักดิ์  บุญแน่น                                  กรรมการ

7. ดร.โกสิน  สะตะ                                          กรรมการ

8. ...ดร.เดช นิมิตร                                   เลขาธิการมูลนิธิ

หน่วยงานภายใต้มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา

1. สำนักงานมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา

2. สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อม

3. สถาบันฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม

นักวิจัยและจิตอาสามูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา

1. นายลิขิต  จันทร์แก้ว 

2. นาวสาวกรรณิกา  สุขงาม

3. นางสาวสุภารัตน์  อ่อนก้อน

4. นายสุรศักดิ์  แก้วงาม

5. นางสาวอุไรวรรณ  พรายมี

6. นางสาววัลลี  เลิศชัย

การจดทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

         มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาได้จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ .. 2535 ทะเบียนเลขที่ 4/2559 ออกให้ วันที่ 3 พฤษภาคม .. 2559 โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ด้านการวิจัย

         1) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและอุปโภคบริโภค ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม .. 2556

         2) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผลิตเป็นพลังงานทดแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม .. 2557

         3) การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม .. 2557

         4) การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผลิตเป็นพลังงานทดแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม .. 2557

         5) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการผลิตเป็นพลังงานทดแทนของเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี .. 2557

         6) การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี .. 2557

         7) การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผลิตเป็นพลังงานทดแทนของเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี .. 2557

         8) การจัดการขยะติดเชื้อและของเสียอันตรายในจังหวัดมหาสารคาม .. 2558

         9) การรับฟังความคิดเห็นของชุมชนต่อโครงการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา .. 2558

         10) การศึกษาวิเคราะห์โครงการของเทศบาลตำบลนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา .. 2558

         11) การศึกษาความเป็นไปได้โครงการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง .. 2559

         12) การศึกษาวิเคราะห์โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการผลิตเป็นพลังงานทดแทน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม .. 2559

         13) การศึกษาแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ ของเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ .. 2560

         14) การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ .. 2560

         15) การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (RDF) ของเทศบาลตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ .. 2560

ประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรม

         1) หลักสูตรกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดงมันพิทยาคม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนดงมันพิทยาคม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 4 – 6 เมษายน 2557

         2) กิจกรรม Green Car Rally เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2557

         3) หลักสูตรกิจกรรมค่ายฝึกอบรมดนตรีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ค่ายลูกเสือไร่ดักแด้โดโด้ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2557

         4) หลักสูตรกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา   โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2557

         5) หลักสูตรกิจกรรมค่ายฝึกอบรมมัคคุเทศก์สิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เขื่อนอุบลรัตน์ อุทยานแห่งชาติภูก้าวภูพานคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2557

         6) หลักสูตรฝึกอบรมการรณรงค์อนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2557

         7) โครงการอบรมปฏิบัติการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านสูงยาง อำเภอเมืองสรวง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ระหว่างวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2557

         8) หลักสูตรกิจกรรมค่ายเด็กอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน โรงเรียนบ้านแคน (วันครู 2503) ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2558

         9) หลักสูตรกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม โดยการมีส่วนร่วมของแกนนำเพื่อการอนุรักษ์ โรงเรียนบ้านคำน้ำเกลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2558

         10) หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว (Green Office) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา บ้านศรีวิไล ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2558

         11) หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา บ้านศรีวิไล ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2558

         12) หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมตลาดสีเขียว (Green Market) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา บ้านศรีวิไล ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2558

         13) หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมพลังงานสีเขียว (Green Energy) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา บ้านศรีวิไล ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2558

         14) หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา บ้านศรีวิไล ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2558

         15) หลักสูตรฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรฝึกอบรมเกษตรสีเขียว (Green Agriculture) มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา บ้านศรีวิไล ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14 – 21 พฤศจิกายน 2558

         16) หลักสูตรอบรมการเข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมโดยการมีส่วนร่วมของแกนนำเพื่อการอนุรักษ์ บริเวณป่าดงมะไฟ โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2559

         17) หลักสูตรค่ายปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาภาคสนาม ชุมชนบ้านสูงยางบ้านดงเกลือ ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2559

         18) หลักสูตรฝึกอบรมการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในหอพัก ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2559

         19) หลักสูตรฝึกอบรมการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวแบบมีส่วนร่วม ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2559

         20) หลักสูตรฝึกอบรมค่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน โรงเรียนขัติยะวงษา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559

         21) หลักสูตรฝึกอบรมค่ายนันทนาการสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559