ประวัติความเป็นมา

ประวัติการก่อตั้ง

         มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนมูลนิธิประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้มีคำสั่งให้รับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียนที่ 2/2556 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เผยแพร่ สื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสู่สังคม

2. เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. เพื่อเป็นตัวแทนมอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม

5. เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

6. เพื่อจัดการศึกษาและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

7. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคเอกชนและภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8. เพื่อจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมศึกษา

9. ไม่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สำนักงานที่ตั้ง

       สำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่บ้านเลขที่ 168 หมู่ที่ 8 ถนนมหาสารคามวาปีปทุม บ้านศรีวิลัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000 E-mail: fee.sarakham@gmail.com โทร 081 – 6000180 และ 064 – 3132933       

      สำนักงานสาขา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 E-mail: fee.sarakham@gmail.com โทร 081 – 6000180 และ 064 – 3132933