วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เผยแพร่ สื่อสารองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสู่สังคม

2. เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. เพื่อเป็นตัวแทนมอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม

5. เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

6. เพื่อจัดการศึกษาและวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

7. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคเอกชนและภาครัฐในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8. เพื่อจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมศึกษา

9. ไม่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด