คณะกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา

คณะกรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  วงศ์จันทรา             ประธานมูลนิธิ

2. ว่าที่พันตรี ดร.มานิตย์  ซาชิโย                             รองประธานมูลนิธิ

3. ดร. ฐิติศักดิ์  เวชกามา                                          เหรัญญิก

4. ผศ.ดร.ไพบูลย์  ลิ้มมณี                                         กรรมการ

5. ดร.คมสันต์  ชุมอภัย                                             กรรมการ

6. ดร.วุฒิศักดิ์  บุญแน่น                                            กรรมการ

7. ดร.โกสิน  สะตะ                                                    กรรมการ

8. ...ดร.เดช นิมิตร                                             เลขาธิการมูลนิธิ